Deelnemers

Het Platform Wageningse Ouderen is sinds voorjaar 2018 de opvolger van CSWO, het Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties.

CSWO ontstond in 1993. Het was bedoeld als samenwerkingsorgaan, als gesprekspartner voor de gemeente, en als koepel voor de toen nog drie Wageningse ouderenbonden, de katholieke KBO, de protestants-christelijke PCOB en de algemene ANBO. Eind 2015 stopte de ANBO met lokale afdelingen; de opvolger werd Algemene Senioren Vereniging Wageningen, kortweg Senioren Wageningen of SW. In 2016 zetten PCOB en KBO stappen richting een fusie, die in Wageningen al snel geëffectueerd werd.

Het Platform Wageningse Ouderen wil nadrukkelijk optreden namens alle 6000 Wageningse senioren. De naamsverandering is daar illustratief voor.
Inmiddels werken 16 organisaties daarom samen in dit platform.

De huidige deelnemers aan het Platform Wageningse Ouderen zijn hieronder te vinden, de meeste met links naar hun website:
KBO-PCOB
Senioren Wageningen
Voedselbank Neder Veluwe
Stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog
Stichting Vier Het Leven
Stichting Vrienden van Pieter Pauw
Zonnebloem, afdeling Wageningen
Clientenraad Rumah Kita
Woon AdviesCommissie WAC
Volksuniversiteit Wageningen
Stichting De Helpende Hand
Wageningen Inclusief
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
Present Wageningen
Odensehuis Wageningen
Centrale Cliëntenraad Opella