Deelnemers

Het Platform Wageningse Ouderen is sinds voorjaar 2018 de opvolger van CSWO, het Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties.

CSWO ontstond in 1993. Het was bedoeld als samenwerkingsorgaan, als gesprekspartner voor de gemeente, en als koepel voor de toen nog drie Wageningse ouderenbonden, de katholieke KBO, de protestants-christelijke PCOB en de algemene ANBO. Eind 2015 stopte de ANBO met lokale afdelingen; de opvolger werd Algemene Senioren Vereniging Wageningen, kortweg Senioren Wageningen of SW. In 2016 zetten PCOB en KBO stappen richting een fusie, die in Wageningen al snel geëffectueerd werd.

Het Platform Wageningse Ouderen wil nadrukkelijk optreden namens alle 6000 Wageningse senioren en streeft daarvoor naar intensieve samenwerking met andere ouderenorganisaties. De naamsverandering is daar illustratief voor.

De huidige deelnemers aan het Platform Wageningse Ouderen zijn te vinden onder de volgende links:
KBO-PCOB en Senioren Wageningen