De uitdaging

Gezellig bij elkaar zittend beginnen we een langzaam aanzwellende klaagzang van pijntjes, kwaaltjes, dingen die ons moeilijk gaan vallen. We steunen wat af. Herkenbaar? Maar van de week hoorde ik op de radio drie concertsterren aangekondigd worden: een hoornist, een pianist en een zanger. Als kind al hadden zij de droom deze status te bereiken. Dit ondanks het feit dat zij alle drie een, naar ieder dacht onoverkomelijke, handicap hadden. De hoornist was geboren zonder armen, de pianist met alleen een linkerhand, de zanger had een groeistoornis en is niet langer dan een meter vijfendertig geworden.

De eerste heeft voor elkaar gekregen dat hij met zijn voeten een aangepaste hoorn kan bespelen. Hij speelde een hoornconcert van Mozart. Geweldig. De pianist speelde het pianoconcert voor de linkerhand van Ravel. Virtuoos. De zanger is een veelgevraagde podiumster geworden. Hij zong met een prachtige aria de sterren van de hemel.

Ik vond het zo inspirerend. Daarnaast gezet ons beschamend geklaag. Natuurlijk: oud worden en klachten hebben is vervelend en voor sommigen onoverkomelijk zwaar. Die laatsten verdienen alleen begrip en geduld. Hebben reden tot klagen. Maar oud zijn op zich, ook al is het met kwaaltjes, is geen handicap, maar een fase die ik vanaf nu mijn uitdaging ga vinden.

Geïnspireerd door die drie grootse dromen. Ik ga voortaan kijken naar mijn mogelijkheden, doen wat ik allemaal nog wèl kan. Zin in. Meteen! Hoewel: misschien is volgende week beter. Ik voel mijn rug… O nee. Sjonge, wel even wennen, zo’n nieuwe levenshouding!


Vakantie en Nationaal Ouderenfonds

De zomertijd komt eraan en dan wordt regelmatig de vraag gesteld: ‘Wat ga je doen met vakantie?’ De vraag gaat er bijna automatisch van uit dat iedereen op vakantie gaat. Dat is bij ouderen zeker niet het geval. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld als de mobiliteit afneemt, als men afhankelijk is van hulp of zorg, of als het niet aantrekkelijk is om alleen op pad te gaan. Het kan ook zijn dat de mogelijkheden niet bekend zijn. Daarom biedt het Nationaal Ouderenfonds met stichting Het Buitenhof vakanties voor ouderen van 55+. Even helemaal weg zijn, nieuwe plekken ontdekken en in contact komen met leeftijdsgenoten.

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met bedrijven, instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers in voor een samenleving waarin alle ouderen hun leven kunnen leiden zoals zij dat wensen. Mensen en organisaties samen verbinden om eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen aan te pakken.

Het Ouderenfonds luistert naar wat ouderen willen, probeet dit te realiseren en betrekt ouderen op deze manier bij de maatschappij. Iedereen wordt warm ontvangen zodat iedereen zich thuis voelt. De vakanties zijn ingedeeld naar gelang de gewenste zorgbehoefte.

In de reisgids meer informatie over de bestemmingen, prijzen en verzekering. Aanvragen via www.ouderen-vakanties.nl of telefoon 0182-587051.


Oppassen voor bejaarden

fotomontage Pieter van Ginneken

Dit verkeersbord in Engeland veroorzaakte veel ophef omdat tegenstanders vonden dat hiermee ten onrechte alle ouderen als zwak en behoeftig werden uitgebeeld. Toch is het bord inmiddels bijna veertig jaar in gebruik. Kortgeleden was ook in Nederland ophef met betrekking tot bejaarden, naar aanleiding van het voorstel van een Tweede Kamerlid om in het ziekenhuis ouderenspecialisten te betrekken bij de zorg voor kwetsbare oudere patiënten. Ingezonden-brievenschrijvers buitelden over elkaar heen om dit voorstel te bekritiseren; het doel zou kostenbesparing zijn, complotdenkers zagen het als een slinkse manier om het levenseinde te vervroegen. Gelukkig kwam daarna vanuit de ouderenbonden steun voor het voorstel. Oudere patiënten zijn er juist bij gebaat dat een ouderenspecialist betrokken is bij de zorg voor hen. Dit medisch specialisme wordt ook wel geriatrie genoemd, met als medisch specialist de klinisch geriater.

Geriatrie houdt zich bezig met onderzoek, diagnose en behandeling van ouderdomsziekten, waarbij wordt onderkend dat ouderen vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben en dat sommige symptomen kunnen wijzen op ziektes die bij jongeren vrijwel niet voorkomen of tot een andere diagnose zouden leiden. Daarnaast moet ermee rekening worden gehouden dat in vergelijking met jongeren, ouderen vaak meer medicijnen gebruiken. Het verminderd gehoor of zicht, en soms ook de mentale conditie van de oudere patiënt, maakt dat de medisch specialist extra zorgvuldig moet zijn in een gesprek met die patiënt om tot diagnose en behandeling te komen.

Risico’s van medische ingrepen bij ouderen zijn ook groter. Soms is de kans op schade zo groot dat overwogen zou moeten worden of een ingreep wel zinvol is. De geriater zal dan ook vaak de rol van andere specialisten coördineren bij de behandeling van de geriatrische patiënt.

Ziekenhuis Gelderse Vallei, bij monde van geriater Desirée Verheijen, legde bij het Platform Wageningse Ouderen de veranderingen uit die daar hebben plaatsgevonden ten gunste van de kwetsbare oudere patiënt. Centraal staat de eigen regie van de patiënt, ondersteund door het ziekenhuis. Belangrijk is dat de oudere zelf tijdig de eigen wensen ten aanzien van al dan niet behandelen, reanimatie en dergelijke vastlegt zodat voorkomen wordt dat in een crisissituatie anders dan gewenst wordt gehandeld. Het ziekenhuis verwelkomt de begeleiding van de patiënt door partner of mantelzorger.

We mogen blij zijn met de geriater als speciale oppas voor bejaarden.


Platform vindt weerklank

Bij de oprichting van het Platform Wageningse Ouderen in november 2018 werd gevraagd om respons: welke van de aanwezige organisaties wilden partner van PWO worden en zo bijdragen aan behartiging van de belangen van de 6000 Wageningse senioren. Met deze oproep raakte het Platform blijkbaar de juiste snaar: een half jaar later hebben zich veertien vrijwilligersorganisaties aangemeld als partner, en nog eens vijf overwegen aansluiting.

Eind mei kwamen ze bijna alle veertien op uitnodiging van het Platform bij elkaar voor de eerste onderlinge kennismaking. In een goedbezochte bijeenkomst in Ons Huis dachten ze samen na over de inhoud en de koers van het Platform.

De bijeenkomst begon als jaarvergadering van Platform-voorganger CSWO, die statutair verantwoording moest afleggen over 2018. Daarna was het woord aan Jouwert van Geene, die als gespreksleider vaardig richting gaf aan de antwoorden van de partners op de vragen: welke inhoud verwachten wij van PWO en hoe moet dat georganiseerd worden?

Op elk van de vragen kwam een stuk of twintig antwoorden. De verlangde inhoud betrof brede belangenbehartiging en informeren, tot bewaking, ter verantwoording roepen en beleidsbeïnvloeding. De onderwerpen die aangepakt zouden moeten worden, waren concreter, zoals wonen, leefbaarheid, sport en spel, armoede- en eenzaamheidsbestrijding. Dankzij de stickers van de deelnemers kon Van Geene hier twee keer een top-drie uit destilleren. Dat leidde ten slotte tot concrete stappen naar de oprichting van drie themagroepen: wonen, toegankelijkheid (sociaal en fysiek), en leefbaarheid.

Als inhoudelijk intermezzo kwamen Desirée Verheijen en Hanneke Snellen van Ziekenhuis Gelderse Vallei vertellen over de speciale aandacht die het besteedt aan de kwetsbare oudere patiënt. Het draait om de patiënt, die als veel mondiger wordt beschouwd dan voorheen maar daarbij wel ondersteund moet worden. Een onderwerp waar het Platform zeker op terug komt.

Desirée Verheijen en Hanneke Snellen geven op de bijeenkomst van het Platform uitleg over de speciale aandacht voor oudere patiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei. foto B. Hermansz

De drie themagroepen die deze middag zijn ontstaan, gaan zich buigen over de vraag: hoe bevorder je de signalering van problemen voor ouderen, het informeren van elkaar en de buitenwereld daarover, en het doen van beleidsaanbevelingen om de gesignaleerde problemen aan te pakken. De themagroep wonen, die wordt getrokken door leden van PWO-partner de Woonadviescommissie, wil al in het najaar een bijeenkomst organiseren, voor de twee andere benadert het PWO-bestuur inspirerende aanjagers.


Wanneer verwijzen naar Het Startpunt

Heeft u als inwoner vragen over hulp, maar weet u niet waar u die vragen kunt stellen? Bekijk dan dit filmpje van het Startpunt.

Bent u als vrijwilliger werkzaam binnen Wageningen? Treft u inwoners met bijvoorbeeld vragen over zorg en weten zij niet waar zij terecht kunnen voor hulp?  Maakt u zich zorgen om een inwoner die niet uit zichzelf hulp inschakelt? Wist u dat u inwoners ook kunt verwijzen naar het Startpunt? In dit filmpje ziet u met welke vragen u inwoners kunt verwijzen en hoe dat in zijn werk gaat.

 


Wekelijkse activiteiten voor ouderen

Speeltuin Tuindorp

Maandag 9.30-11.30 uur: Koersbal. T. Kleinrensink, 0317-434547.
Dinsdag 13.45-15.15 uur: Koor Herfstklanken. Mevrouw Stork, 0318-4301335.

 

Pomhorst

Maandag 13.30-15.30 uur: hobbymiddag. M. van Dulm, 0317-410043.
Maandag 13.30 tot 17:00 uur: bridge
Dinsdag- en donderdagochtend 9.30-11.30 uur, dinsdag- en donderdagmiddag 14-16 uur: tekenen en schilderen. Korte cursus: twee blokken van acht lessen op maandag, 19.30-21.30 uur. Info: www.rienkjesamshuizen.nl.
Dinsdag 19.30-21.30 uur: naailes.Riet begeleidt beginners en gevorderden.
Donderdag 13.30 tot 16.15 uur: jokeren en klaverjassen
Donderdag 14.00 uur vertrekt vanaf de Pomhorst de wandelgroep voor een wandeling van ongeveer een uur, in aangepast tempo dat met ieders capaciteiten rekening houdt.
Donderdag 19:00- 22:00 uur Kaartclub

Wandelgroep

Volleybalvereniging Scylla 55+ gaat elke maandag wandelen in het Belmonte Arboretum. Onder leiding van Be Hoving begint het om 14.30 uur bij het Koetshuis met een warming-up, daarna een gezellige wandeling van ongeveer 5 kilometer en na afloop een cooling-down. Iedereen kan aansluiten. Inlichtingen: Be Hoving, 06-41920437.

Pieter Pauw

Dinsdag 10-11: Liever bewegen dan moe, voor wie moeilijk in beweging komt.
Woensdag 9.30-20.30 uur en Vrijdag 9-10 uur: Body Fit, in twee groepen met verschillende intensiteit.
Woensdag 13-30-14.30 uur: gymnastieklessen met materialen.

Grand Café Torckdael

Dinsdag 13.30-15.30 uur: creatieve middag.


Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp, Ons Huis, Torckdael:
Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl) of
Ons Huis(0317-413377).